Türkiye'nin E-Dönüşüm Yolculuğu

2010'larda başlayan bir yolculuk

Türkiye’nin e-dönüşümü, 2012’de Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) ilk olarak e-defter zorunluluğunu getirmesiyle başladı. Bu noktadan itibaren Türkiye’deki raporlama zorunluluklarıyla e-dönüşüm kapsamı genişlemeyi sürdürdü.

GİB’in 19 Ekim 2019 tarihinde yayımladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunlu e-belge kullanımının kapsamı hem uygulama hem de mükellefler açısından daha da arttı.

Sonuç olarak günümüzde işletmelerin vergide dijital dönüşümün getirdiği zorlukların üstesinden gelebilmesi için çeşitli e-uygulamaları yönetebilen ve bu uygulamaların karmaşıklığını azaltan bir sistemi benimsemesi gerekiyor.

Bilgi Alın

Regülasyonlara İlişkin Bilmeniz Gerekenler

Türkiye’de dört büyük zorunlu e-dönüşüm uygulaması mevcut:

E-Fatura Uygulaması

 • E-fatura uygulaması e-fatura (B2B) ve e-arşiv fatura (B2B ve B2C) olmak üzere iki büyük uygulamayı kapsıyor.
 • E-fatura uygulaması ile elektronik ortamlarda hazırlanan faturalar sadece e-fatura uygulamasını kullanan firmalara gönderilebiliyor.

E-Defter Uygulaması

 • E-defter uygulaması, vergi mükelleflerine yevmiye defterlerini ve genel defterlerini elektronik olarak oluşturma, imzalama ve arşivlemenin yanı sıra bu defterlerin beratlarını GİB’e aylık olarak veya her çeyrekte raporlama yükümlülüğü getiriyor.
 • Mükelleflerin aynı zamanda her bir defterin beratını oluşturup her ay GİB’e göndermeleri ve tüm defterleri beratlarla birlikte on yıl boyunca arşivlemeleri gerekiyor.

E-Arşiv Fatura Uygulaması

 • E-arşiv fatura uygulaması, e-faturaya kayıtlı vergi mükelleflerinin, e-faturaya kayıtlı olmayan mükellefler ve son kullanıcılara kestiği faturaların elektronik formudur.
 • E-arşiv fatura düzenlemesinde gerçek zamanlı GİB denetimi yürütülmemektedir. E-arşiv faturalar, takip eden günün sonuna kadar GİB’e elektronik olarak raporlanmalıdır.

E-İrsaliye Uygulaması

 • E-irsaliye uygulaması, halihazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan sevk irsaliyesinin mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli şekilde izlenebilmesi amacıyla elektronik ortamda düzenlenmesine imkan vermektedir.
 • E-irsaliyenin malın sevkinden önce düzenlenmesi gerekmektedir. Mükelleflerin e-irsaliye uygulamasından özel entegratör aracılığıyla faydalanması halinde e-irsaliyenin özel entegratör sistemlerine iletilmesi nakliyenin başlaması için yeterlidir.

Hangi Mükellefler E-Belge Zorunluluk Kapsamlarına Dahildir?

E-Fatura Zorunluluğu

 • Brüt satış hasılatı 2021 hesap dönemi için 4 Milyon, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin ilgili hesap dönemini izleyen yılın temmuz ayından itibaren e-fatura uygulamasına geçmeleri gerekmektedir.

 • Bunun yanında brüt satış hasılatı önem taşımaksızın bazı sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler için de e-fatura uygulamasına geçmek zorunludur. 

E-Defter Zorunluluğu​

 • 2021 yılı içerisinde zorunlu e-faturaya geçen mükellefler ile bağımsız denetime tabi olma şartını sağlayan mükelleflerin 1 Ocak 2022 itibarıyla e-defter uygulamasını kullanmaları gerekmektedir.

E-Arşiv Fatura Zorunluluğu

 • E-fatura uygulamasına kayıtlı olan kullanıcıların 1 Ocak 2020 itibarıyla e-arşiv uygulamasına geç zorunluluğu getirildi. 

 • E-arşiv fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflerin düzenleyecekleri faturaların 5 Bin TL’yi aşması halinde faturaların e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

E-İrsaliye Zorunluluğu

 • E-fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2021 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin ilgili hesap dönemini izleyen yılın temmuz ayından itibaren e-irsaliye uygulamasına geçmeleri gerekmektedir.

Cezalar

 • Elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken belgelerin zorunlu haller dışında kağıt olarak düzenlenmesi veya hiç düzenlenmemesi halinde vergi mükellefine her bir belge için en az 500 TL olmak üzere belgenin gerçek ya da eksik gösterilen değerinin %10’u tutarında özel usulsüzlük cezası uygulanır.

Ürün Listesi

Türkiye'deki karmaşık vergi uyumluluğu ortamında yolunuzu bulmak için yardıma mı ihtiyacınız var?

Türkiye’de yirmi yılı aşkın deneyimimizle çözümlerimiz, şirketlerin tüm finansal süreçlerini GİB gereklilikleriyle uyumlu ve ERP’lerine entegre olarak, uçtan uca dönüştürülmesini ve yönetilmesini sağlar.