Yararlanabileceğiniz SGK Teşviklerine Hızlı Bakış (2020)

Ali Bulut
Ekim 25, 2019

Çalışan sayısında herhangi bir sınırlama olmaksızın, küçük ve büyük ölçekli tüm işletmeler her ay sigortalı çalışanları için yatırdığı sigorta priminde teşvik, destek ve indirimden faydalanarak personel maaliyetlerinden tasarruf edebilirler.

 • İşveren teşviklerinden yararlanan firmaların;
 • Kamu kuruluşu değil “özel sektör işvereni” olması,
 • Yasal süre içerisinde tahakkuk eden sigorta primlerini ödemesi,
 • Yasal süre içerisinde aylık prim ve hizmet belgelerini vermesi,
 • Gecikme cezası/zammı ve idari para cezaları borcunun bulunmaması,
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması,
 • Bir önceki yıl çalıştırdığı personel ortalamasının üzerinde istihdam yaratması gerekir.

Peki 2019 yılında işletmeniz hangi teşviklerden faydalanabilir? Sizler için derlediğimiz yazımızda sigorta primi teşviklerine ilişkin açıklamalara yer verdik.

Sigorta Primi Teşvikleri

1. Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılar için 5 Puan

5510 Sayılı Kanunun 81. Maddesinin 1. Fıkrasının (i) bendi – 2013/30 Sayılı Genelge
uyarınca;

Bu teşvik yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere, yurt içinden götürülen/gönderilen sigortalılar için uygulanan bir indirimdir. Teşvik kapsamında; genel sağlık sigortası primleri işveren hissesinin 5 puanlık kısmı, Hazine tarafından karşılanmaktadır.

Şartlar:

 • Aylık prim ve hizmet belgesi kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı
 • Primler yasal süresi içinde ödenmeli
 • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı
 • Borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı
 • Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmeli
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı
 • Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmamalı

2. Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası İçin 5 Puanlık İndirim:

5510 Sayılı Kanunun 81. Maddesinin 1. Fıkrasının (ı) bendi 2008/93 – 2009/139 – 2011/45 Sayılı Genelgeler uyarınca;

Bu teşvik kapsamında özel sektör işverenleri, sigortalı çalışanlarının prime esas kazancı üzerinden hesaplanan malüllük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinin işveren hissesinde, 5 puanlık indirimden yararlanır.

Şartlar:

 • Aylık prim ve hizmet belgesi kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı
 • Primler yasal süresi içinde ödenmeli
 • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı
 • Borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı
 • Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmeli
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı
 • Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmamalı

3. İlave 6 Puanlık İndirim:

5510 Sayılı Kanunun 81. Maddesinin 2. Fıkrası – 2013/30 – 2016/8 Sayılı Genelgeler
uyarınca;
51 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde faaliyet gösteren özel sektör işverenleri için öncelikle prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5 puanlık indirim, ardından prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanan malullük,
yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 6 puanlık indirim sağlanmaktadır. 5 puanlık indirim SPEK üzerinden, ilave 6 puanlık indirim ise asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.

Şartlar:

 • Aylık prim ve hizmet belgesi kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı
 • Primler yasal süresi içinde ödenmeli
 • Türkiye genelinde prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun olmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı
 • Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmeli
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştıran işyeri ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunan işyeri olmamalı

4. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Teşvik:

5510 Sayılı Kanunun Ek 2. Maddesi 2011/54 – 2012/30 – 2012/37 sayılı genelgeler
uyarınca; kanun kapsamında koşulların sağlandığı belirlenen illerde, işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.

Şartlar:

 • Aylık prim ve hizmet belgesi kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı
 • Primler yasal süresi içinde ödenmeli, Türkiye genelinde prim, idari para cezası ve
  bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu olmamalı
 • Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen teşvik belgesi alınmış olmalı
 • Borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı ve bu borçların
  zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmeli
 • Teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmış olması (gemi yatırımları hariç)
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı, sahte sigortalı bildiriminde bulunulmamış olmalı

5. 4447 İlave İstihdam Teşviki (Geçici 19. Md.) :

Şartlar:

 • 1/1/2018 ile 31/12/2020 işe alınan sigortalılar için uygulanacaktır.
 • İşe alınan sigortalının İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması
 • Son üç aylık dönemde 10 günden fazla sigortalı bildirilmemiş olması
 • Bir önceki takvim yılında bildirilen sigortalı sayısına ilave olması
 • Destek tutarı hesabında sigortalı ve işveren hissesi primleri dikkate alınır.
 • İmalat ve bilişim sektöründe destek tutarı, sigortalının bildirilen prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanır. Ancak destek tutarı, günlük brüt asgari ücret* sigortalının prim ödeme gün sayısı sonucu bulunacak tutarı geçemez.
 • Diğer sektörlerde destek tutarı, brüt asgari ücret (prime esas kazanç alt sınırı) üzerinden hesaplanır.
 • 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında kanun kapsamına alınan işyerleri ve daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle beyanname vermeyen işyerleri, 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre kadar bu destekten yararlandırılır.

6. 4447 İlave İstihdam Teşviki (Geçici 20. Md.):

Şartlar:

 • 2017 yılında sigortalı sayısı ortalaması 1 ila 3 olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren işyerleri
 • Ustalık belgesine sahip işyerleri
 • İşe alınan işçinin, son 3 aylık dönemde 10 günden fazla sigorta girişi bildirilmemiş olması
 • Bir önceki takvim yılında bildirilen sigortalı sayısına ilave olması

7. İşsizlik Ödeneği Alanlara Teşvik:

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50. maddesinin beşinci fıkrası, 2009-149 sayılı Genelge uyarınca; kapsama giren sigortalı için, işsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca kısa vadeli sigorta primlerinin %1’i ile, uzun vadeli sigorta primleri ve genel sağlık sigortası priminin tamamı, kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Şartlar:

 • Primler yasal süresi içinde ödenmeli
 • Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı
 • Sigortalının, işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde kuruma bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması

8. Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik ( Geçici 10. Madde):

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 10. maddesi, 2011-4 5 Sayılı Genelge
uyarınca;
Özel sektör işverenleri için, 01/03/2011 – 31/12/2020 tarihleri arasında işe aldıkları
sigortalıların sigorta primi işveren payının tamamı, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

Şartlar:

 • Aylık prim ve hizmet belgesi kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı
 • Primler yasal süresi içinde ödenmeli
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı
 • Borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı
 • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve ceza borcu bulunmamalı
 • Yararlanma süreleri erkeklere ve kadınlara, sahip olunan belgelere ve yaşa göre değişmektedir.

9. 6111 Mesleki Eğitim Alanlara İlave İstihdam Teşviki:

Şartlar:

 • 6 aylık çalışan sayısına (+) ilave birisi olması
 • Munzam Sandıklarına tabi çalışanların işe alınması
 • Ay içinde giriş çıkış olan aynı çalışanın, ortalamaya bir çalışan olarak alınması (Emekli v.s.)
 • Ek ve iptal bildirgelerde çalışan sayısı ortalama kontrolü (işe iade ek bildirge v.s.)
 • “Yeni Form Oluşturma” işleminin yapılması
 • Mesleki Yeterlilik Belgesi ve İşkur Kursiyerlerine ek süre
 • Her çalışanın bir kez yararlanması
 • Nakil nedeniyle teşvikten yararlanma
 • Aynı anda birden fazla teşvik hakkı varsa maliyet karşılaştırılması

10. İşbaşı Eğitim Teşviki:

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15. maddesi , 2016/1 Sayılı Genelge
uyarınca;
Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanları üç ay içinde işe alan özel sektör işverenlerine, iş aldıkları çalışanlarının sigorta primi işveren payının tamamını İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

11. İşveren Desteği:

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 17. Maddesi, 2017/24 Sayılı Genelgeler uyarınca;

1/6/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan ve kapsama giren sigortalılar için, prim ödeme gün sayısının 22,22 TL çarpımı sonucu bulunacak tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Şartlar:

 • Aylık prim ve hizmet belgesi kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı
 • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı
 • Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmeli
 • Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmamalı, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı

12. Kültür Yatırımları Teşviki:

5225 Sayılı Kanunun 5. maddesi, 2010/109 Sayılı Genelge uyarınca;
Kültür Yatırım Belgesi almış olan işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların sigorta primi işveren hissesinin 3 yıl boyunca %50’si, Kültür Girişim Belgesi almış işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların ise sigorta primi işveren hissesinin 7 yıl boyunca %25’i, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır.

Şartlar:

 • Aylık prim ve hizmet belgesi kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı
 • Kurumlar vergisi mükellefi olmalı
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan kültür yatırım veya girişim belgesi alınmış olmalı
 • Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu olmamalı (varsa da ilgili kanunların öngördüğü şekilde yapılandırılmış ve yapılandırma işleminin devam ediyor olması)

13. Engelli Sigortalı İstihdamına Yönelik Teşvik:

4857 Sayılı İş Kanunun 30. maddesi, 2008/77 Sayılı Genelge uyarınca;
Özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, sigorta primi işveren hisselerinin tamamının Hazinece karşılanması sağlanmıştır.

Şartlar:

 • Engelli sigortalı çalıştırılmalı
 • Aylık prim ve hizmet belgesi kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı
 • Primler ödenmiş olmalı

14. AR-GE (Araştırma, Geliştirme ve Girişimleri) Teşviki:

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında
Kanunun 3. Maddesi, 2008/85 – 2009/21 Sayılı Genelgeler uyarınca;
Ar-Ge/Tasarım ve destek personeli ile 4691 sayılı kanununun geçici 2. maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden muaf olan personelin; sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 31/12/2023 tarihine kadar Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

Şartlar:

 • Aylık prim ve hizmet belgesi kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı, primler ödenmiş olmalı
 • Sigortalı fiilen çalışmalı
 • Sigortalı; Ar-Ge/Tasarım personeli veya Ar-Ge personel sayısının % 10’u aşılmamak kaydıyla destek personeli ya da 4691 sayılı Kanun uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş personel olmalı

15. Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlanan Çocukların İstihdamına Dair Teşvik:

Özel sektörde istihdam edilen 2828/Ek.1 Madde kapsamında olan sigortalı için, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, kısa vadeli sigorta kolları primi ve genel sağlık sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı ile; işsizlik sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesinin tamamı sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 5 yıl süre ile Hazine tarafından karşılanır.

Şartlar:

 • Aylık Prim Hizmet Belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya bildirilmesi
 • İşyerinin özel sektöre ait olması
 • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresinden ödenmesi
 • Vadesi geçmiş sigorta primi ve işsizlik sigorta prim borcunun bulunmaması.
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sosyal hizmet modelinden yararlanan çocuklardan, haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olup fasılalı olarak geçen yararlanma süreleri dahil 2 yıldan az olmamak üzere reşit olduğu tarih itibariyle yararlanmaya devam edenlerin istihdam edilmesi

 

Aylık bültenimize kaydolarak güncellemelerden haberdar olun.

İlgilendiğiniz konu başlığını aşağıdan seçebilirsiniz.

Yazar

Ali Bulut

Ali, Sovos Türkiye Satış Direktörüdür. İstanbul’da yaşayan ve aslen Türkiye kökenli olan Ali’nin geçmişi, çoğunlukla satış uygulamaları ile ilgili yazılım geliştirme ve proje yönetimindedir. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nden mezun olan Ali, 2013 yılından beri vergi mevzuatı üzerinde çalışmaktadır.
Paylaşın

E-Fatura Uyumluluğu Türkiye
Mart 3, 2023
Zorunlu E-Belge Uygulamaları Sizi Yönetmeden Siz Onları Yönetin

Bilişim teknolojileri (BT) lideri olmak için iyi bir yıldayız. Yıllar boyu “daha azıyla daha çoğunu yapın” cümlesi teknoloji harcamalarında birçok kurumun sloganı olduktan sonra, işler nihayet iyi yönde ilerlemeye başladı. Gartner araştırma şirketine göre, 2022 sonunda BT harcamalarının tahminen 4.5 trilyon dolara ulaşması bekleniyordu. Bu, 2021’e kıyasla %5,1’lik bir artış anlamına geliyor ve COVID-19 pandemisi […]

EMEA Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu Vergi Uyumluluğu
Şubat 1, 2023
Şahıs Şirketi Kurmanın Gereklilikleri

Serbest çalışan kişilerin en çok merak ettiği konulardan biri şahıs şirketi kurmak için atılması gereken adımlar ve ihtiyaç duyulan belgeler. Bu yazımızda hem şahıs şirketi türleri hem de vergi süreçleri ile ilgili bilgilendirmeye ulaşabilirsiniz.  Türkiye’deki kurumlara veya Türkiye’den yurt dışındaki kurumlara ‘freelance’ hizmet veren ya da kendi işini yapmaya başlayan kişilerin vergi yükümlülüklerini yerine getirmek […]

E-Fatura Uyumluluğu EMEA Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
Ocak 25, 2023
Özel Entegratör Değişikliğinde Merak Edilenler

Özel entegratör nedir, kişilere, kurumlara nasıl avantajlar sağlar ve özel entegratörü seçerken nelere dikkat edilmeli gibi sıklıkla sorulan sorulara yanıt veren yazımızın ardından bu kez özel entegratör değişikliği yapmak isteyenlerin merak ettiklerini gündeme aldık. E-belge dijitalleşme sürecinde ilk seçtiği özel entegratörün hizmetlerinden memnun kalmayan kişi ve kurumlar belirli bir noktada değişikliğe gitme ihtiyacı duyuyor. Konuyla […]

E-Fatura Uyumluluğu EMEA Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
Ocak 16, 2023
Özel Entegratör Nedir?

Verginin dijitalleşmesinde, e-belgelere geçiş döneminde ve sonrasında özel entegratörler kilit bir rol üstlendi. Peki ‘nedir bu özel entegratör?’ ve ‘nasıl faydalar sunar?’ ‘Özel entegratör’, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) yayınladığı tebliğler ile e-belge mükellefi olan ya da gönüllü olarak vergi süreçlerini dijitalleştirmek isteyenlerin karşısına çıkan ilk kavramlardan biridir. Ancak özel entegratörün ne olduğu, kullanıcıya nasıl faydalar […]

EMEA Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
Aralık 16, 2022
2023 Ocak: Zorunlu E-Defter Geçişine Hazır Mısınız?

Günden güne daha fazla mükellef, elektronik belgeleri kullanmaya başlıyor. E-belgelerin sunduğu imkanların gün geçtikçe daha çok fark edilmesi ve gönüllü katılımların artması bu durumu doğrudan etkilese de temel nedenin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan yeni düzenlemeler olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim 22 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan 535 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile GİB tarafından, […]